מטרות ויעדי העמותה

עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי
עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי
עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי
צוות ההקמה ל עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי (ע"ר) הגדירו מטרות ויעדים ע"פ הפרוט הבא:
 1. לשמש מסגרת ארגונית לבוגרים, בני משפחותיהם, ידידים ותומכים של התיכון חינוך סביבתי בשדה בוקר. לטפח את הקשר שלהם עם התיכון.

 2. להיות שותפה מימוש חזון בן גוריון לפיתוח הנגב, עלי ידי קידום עשייה חינוכית, סביבתית, מדעית, ציונית, והתיישבותית בקרב תלמידי ובוגרי התיכון.

 3. לגייס ולהפעיל משאבים כספיים, תרומות, כח אדם ותמיכה ציבורית בארץ ובחו"ל לביסוסו, פיתוחו וחיזוקו של התיכון, תלמידיו והצוות החינוכי.

 4. לפעול לחיזוק מעמדו ועצמאותו של התיכון כמוסד פנימייתי, על אזורי, ממיין המוביל את נושא החינוך הסביבתי בישראל.

 5. להיות הגוף המקשר בין הידע והכישורים של הבוגרים והידידים ובין תוכנית הלימודים והצוות.

 6. הענקת מלגות והקמת קרן מלגות תלמידי התיכון.

 7. שיווק התיכון בקרב תלמידים חדשים ומשפחותיהם.

 8. עידוד פרויקטים סביבתיים וחברתיים המשלבים את תלמידי התיכון ובוגריו.

 9. סיוע להנהלת התיכון במימוש יעדיו תוך שיתוף פעולה ובהלימה למטרות העמותה.

 10. העמקת הקשר בין התיכון לקהילות ובני נוער בחו"ל.

 

 

מטרות ויעדים לשנת 2019

ועד עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי קבעה לעצמה מספר יעדים מדידים לשנת הפעילות 2019:

 1. הגדלת מספר החברים בעמותה ל-1000 חברים.

 2. הגדרת תשלום שנתי וביצוע גביה של 50 ₪ מכל חבר.

 3. הקמת אתר אינטרנט ופייסבוק לצורך יצירת ערוץ תקשורת בין חברי העמותה וכאמצעי לגיוס חברים חדשים.

 4. גיוס 50,000 ₪ נוספים לפרויקט חינוכי / ערכי/ מלגות וכיוב... שיסוכם עם מנהל ביה"ס.

 5. חיזוק הקשר עם חברי העמותה ע"י הוצאת עדכון לחברים אחת לרבעון.

 6. סיום תהליך אישור ניהול תקין וקבלת טופס 46/א כעמותה עם יכולת זיכוי מס לתורמים.

 7. יוכנו תיקי תורם בהתאם לפרויקט שיוגדר התיכון ויאושר ע"י ועד ידידי העמותה.